Актуелно

Започнува со работа германската фабрика Лутекс во Велес, ќе вработи...

Фабриката за производство на технички и индустриски текстил Лутекс, инвестиција на германската компанија СТС Текстајлс...
Актуелно

Почнува со работа ПЕТ центарот во Скопје, капитален проект во...

Пред само една недела се потпиша договор за градба на нов клинички центар во Скопје која ќе следи и за која се...
Актуелно

ПЕТ Центарот ќе овозможи прецизна дијагноза и детектирање дури и на...

Историски ден за ПЕТ Центарот во Македонија и за македонското здравство, напиша на својот Фејсбук страна министерот за...
Актуелно

Новата зграда на ЕЛЕМ е готова – увид извршија Груевски и...

Новата административна зграда на АД ЕЛЕМ е 99 отсто готова, а се очекува завршување на работите и вселувањето да биде...

Факти од нашата работа

23,1% невработеност

Невработеноста падна на историско најниски 23,1 отсто

90% повисоки пензии

За 10 години најниската пензија се зголеми за 90,32%

10 топ земји

Македонија во првите 10 држави во светот според Дуинг Бизнис

170K работни места

Отворени над 170.000 нови работни места од 2006 година

Колумни + интервјуа

Подреденоста и зависноста на СДСМ

СДСМ и Заев станаа заложници на нивните коалициони партнери, уште пред да се формира владата

Излезот не е во просто менување на парламентарното мнозинство

Излезот од политичката ситуација во која се наоѓа Македонија сигурно не е во просто менување на мнозинството во Собранието на Република Македонија....

Промените на границите на Балканот не се патот напред

Во третото и последно интервју на маргините од 127. сесија на Комитетот на министри на Советот на Европа, министерот за надворешни работи на...

Никола Груевски - Претседател на ВМРО-ДПМНЕ
Изјава

Сорос има и ли­чен ан­гаж­ман во соз­да­ва­ње­то на кри­за­та

Спо­ред ин­фор­ма­ци­и­те со кои рас­по­ла­гам, пок­рај кон­ти­ну­и­ра­но­то дејс­тву­ва­ње на СОРОС ин­сти­тут, ме­ди­у­ми­те што ги фи­нан­си­ра, НВО што ги фи­нан­си­ра, го­лем број ин­те­лек­ту­ал­ци, про­фе­со­ри, по­ли­тич­ки ана­ли­ти­ча­ри и но­ви­на­ри  што ги фи­нан­си­ра во Ма­ке­до­ни­ја, ка­ко и про­ек­тот со пла­те­ни­те лу­ѓе за про­тес­ти што са­ми­те се на­ре­коа ша­ре­на ре­во­лу­ци­ја, Џорџ Сорос има и по­ди­рек­тен ли­чен ан­гаж­ман во соз­да­ва­ње­то на кри­за­та во Ма­ке­до­ни­ја, чиј гла­вен столб беа об­ја­ве­ни­те кре­и­ра­ни ма­те­ри­ја­ли од те­ле­фон­ски раз­го­во­ри.

Фото + Видео