28.10.2022

Илиеска: Владата од 2017 година нема стратегија за привлекување на инвестиции, ДТИРЗ е полн брод со пари кој троши и плови без насока

Дрзавен завод за ревизија – ДТИРЗ е полн брод со пари кој троши, плови без цел, насока и контрола.* Владата од 2017 НЕМА стратегија за привлекување на странски инвестиции* Владата нема контрола врз развојот , работењето и постигнатите резултати на зоните бидејќи ДТИРЗ не доставувала годишни извештаи за работењето на зоните од 2017 до 2021 * Грешни завршни сметки за 2020 и 2021* ДТИРЗ раскинала договор и не презела мерки за наплата на договорни казни* Овластени лица од ДТИРЗ во директно преговарање со корисниците дели државна помош во пари. * Ревизијата утврдила дека фирмите работат без технички прием и одобрение за употреба. * 85 редовно вработени плус 72 вработени лица на договор на дело, а ДТИРЗ дополнително ангжира надворешни компании за вршење на нејзините дејности утврдени со закон.

https://www.facebook.com/anastasija.ilieska/posts/pfbid02R5j7NHdStucdP7C3g6nX5jDRTLERGp6CsdnVgU2yt4FrGKRSevUWr2dgLsZ3xooml