УНИЈА НА ЖЕНИ НА ВМРО-ДПМНЕ

Претседателка
Жаклина Пешевска

Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ ги застапува и шири идеите нa ВМРО-ДПМНЕ, ги брани и застапува интересите на жените и нивното учество во рамки на партијата, но и пошироко во нашето општество.

Ја промовира и организира активноста на своите членки, развива политичка дебата и развива политички стратегии кои имаат за цел промоција на идеите на партијата и европските вредности во целина.

Унијата на жени целосно ги прифаќа и дејствува во согласност со Статутот и Програмата за работа на ВМРО-ДПМНЕ, но е самостојна во спроведувањето на своите цели и задачи утврдени со Деловник за работа на органите на Унијата на жени, Правилник за организациона поставеност на Унијата на жени и Програмата за работа на Унијата на жени.

Генерален секретар
м-р Емилија Ангелова
Потпретседателка
м-р Павлинка Честојнова
Потпретседателка
Лидија Петкоска
Претседателка
на Градски комитет
м-р Слободанка Џеповска
Член
Виолета Ковачевиќ
Член
м-р Верче Мицевска
Член
м-р Милка Тримчевска
Член
Динче Кочевска
Член
Ангелина Петкова
Член
Даниела Христова
Член
м-р Бети Стаменкоска Трајкоска
Член
м-р Весна Ничева
Член
м-р Ирена Стерјовска Локвенец
Член
м-р Светлана Карапетрова
Член
Доц. д-р Христина Серафимовска
Член
м-р Даниела Јовчевска Михајловска

Член
м-р Анета Марковска Илиевска
Член
Анита Гинова-Каракутова
Член
Сузана Мурџева
Член
Валерија Ивановска
Член
Николина Гроздановска
Член
Катерина Божиновска
Член
Валентина Вељановска
Член
Весна Атанасовска
Член
Евица Трајанова
Член
м-р Христина Смилевска