УНИЈА НА ВЕТЕРАНИ НА ВМРО-ДПМНЕ

Претседател
Маноил Јаковлевски

Унијата на Ветерани е партиско тело во склоп на ВМРО-ДПМНЕ. Членови на Унијата на ветерани (УВ) се сите оние кои имаат најмалку 25 години членство во партијата или се постари од 50 години или се осудувани за идеите на ВМРО и независна Македонија и сите што се зачлениле до 30 декември 1998 година.

Структура на Унијата на Ветерани:

– Претседателство (највисок орган на Унијата на Ветерани составено од 27 члена со
мандат од 2 години)

– Општински комитети на Унијата на Ветерани

– Месни комитети на Унијата на Ветерани

– Комисии и форуми на Унијата на Ветерани

Примарна цел на на Унијата на Ветерани е да ја негува традиција, историјата и идеологијата на ВМРО.
Унијата на Ветерани се грижи и за правата и обврските на старото членство. Унијата организира трибини, настапи, академии и слични форми на јавен настап на кои се говори за историјата и идеологијата.

Унијата на Ветерани има 73 активни комитети.