трошоци за време на изборни кампањи

Датум Назив на давател Група на трошок Вид на трошок Вкупен износ Број на документ
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 489 1113980536-1
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 455 1114187654-8
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 25 1114187096-5
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 492 1114187086-0
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 258 1114187298-7
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 296 1114187240-9
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 433 1114187779-5
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 421 1114222054-0
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 144 1114218252-0
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 307 1113980662-7
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 268 1114069177-9
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 320 1113980821-8
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 455 1113980863-2
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 336 1113914207-5
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 823 1113980544-4
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 566 1113980761-5
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 406 1113912229-1
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 369 1113912398-8
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 258 1113912019-7
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 9 1113912136-3
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 61 1113912294-8
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 271 1113912233-9
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 304 1113912313-2
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 172 1113912038-1
2021-11-30 ЕВН Хоме 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 2.280 1114581912-4
2021-11-30 Електродистрибуција Дооел 3. Комунални услуги и греење 3.4. Електрична енергија MKD 259.075 3000091205-0
2021-11-30 Македонски телеком АД 4. Комуникациски услуги ПТТ услуги и др. 4.2. Фиксна телефонија MKD 14.160 264334102021-8
2021-11-30 Македонски телеком АД 4. Комуникациски услуги ПТТ услуги и др. 4.2. Фиксна телефонија MKD 14.160 264330102021-7
2021-12-24 Македонски телеком АД 4. Комуникациски услуги ПТТ услуги и др. 4.2. Фиксна телефонија MKD 328.651 265694112021-6
2021-12-24 Македонски телеком АД 4. Комуникациски услуги ПТТ услуги и др. 4.2. Фиксна телефонија MKD 73.895 266268122021-2
2021-11-30 ЦИА Дооел 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.2.а Изработка на политички изборен спот MKD 885.000 #42/1
2021-11-30 Кат Продукција Дооел 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.2.а Изработка на политички изборен спот MKD 236.000 01/11
2021-10-22 Ок Медиа 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.7.в Билборди (в=Закуп на простор за истакнување) MKD 1.094.403 545/2021
2021-10-22 Лид Комуникејшн 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.7.в Билборди (в=Закуп на простор за истакнување) MKD 795.462 215/2021
2021-10-15 Акцент медиа 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.7.в Билборди (в=Закуп на простор за истакнување) MKD 4.540.613 21-0415
2021-10-15 Скрин медиа 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.7.в Билборди (в=Закуп на простор за истакнување) MKD 977.546 21-0392
2021-12-13 Ок Медиа Дооел 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.7.в Билборди (в=Закуп на простор за истакнување) MKD 420.611 594/2021
2021-12-13 Лид Комјуникејшн 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.7.в Билборди (в=Закуп на простор за истакнување) MKD 407.218 243/2021
2021-11-30 Акцент медиа 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.7.в Билборди (в=Закуп на простор за истакнување) MKD 874.104 21-0459
2021-12-13 Скрин медиа 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.7.в Билборди (в=Закуп на простор за истакнување) MKD 233.320 21-0450
2021-12-14 Фотомак биг принт 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.7.в Билборди (в=Закуп на простор за истакнување) MKD 228.920 012/21
2021-10-15 Полиестердеј 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.9.а Трошоци за рекламен и пропаганден материјал (а=Набавка на материјал) MKD 4.578.160 3БП321-06265
2021-10-15 Полиестердеј 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.9.а Трошоци за рекламен и пропаганден материјал (а=Набавка на материјал) MKD 272.332 3БТР21-0104
2021-11-30 РКМ 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.9.а Трошоци за рекламен и пропаганден материјал (а=Набавка на материјал) MKD 849.335 00150-001/21
2021-12-24 Полиестердеј 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.9.а Трошоци за рекламен и пропаганден материјал (а=Набавка на материјал) MKD 1.446.951 3БП321-06977
2021-12-24 Полиестердеј 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.9.а Трошоци за рекламен и пропаганден материјал (а=Набавка на материјал) MKD 236.649 3БТР21-0124
2021-12-13 РКМ 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.9.а Трошоци за рекламен и пропаганден материјал (а=Набавка на материјал) MKD 1.187.646 00147-001/21
2021-09-24 facebook 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.10. Други неспомнати издатоци за реклама и пропаганда MKD 1.000.000
2021-10-07 facebook 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.10. Други неспомнати издатоци за реклама и пропаганда MKD 1.200.000
2021-10-14 facebook 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.10. Други неспомнати издатоци за реклама и пропаганда MKD 927.000
2021-10-21 facebook 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.10. Други неспомнати издатоци за реклама и пропаганда MKD 247.200
2021-10-26 facebook 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.10. Други неспомнати издатоци за реклама и пропаганда MKD 540.000
2021-11-09 facebook 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.10. Други неспомнати издатоци за реклама и пропаганда MKD 46.350
2021-11-25 facebook 7. Издатоци за реклама и пропаганда 7.10. Други неспомнати издатоци за реклама и пропаганда MKD -8.779
2021-11-30 Веселинка Лаброска (лектор) 9. Интелектуални услуги 9.2. Договор на дело MKD 4.286 02-154/1
2021-11-30 Влатко Симјановски (лектор) 9. Интелектуални услуги 9.2. Договор на дело MKD 5.580 02-155/1
2021-11-30 Александар Јорданоски (лектор) 9. Интелектуални услуги 9.2. Договор на дело MKD 13.565 02-136/1
2021-11-30 Јелена Жугиќ (водител) 9. Интелектуални услуги 9.2. Договор на дело MKD 44.743 02-135/1
2021-11-30 Елизабета Арсоска (лектор) 9. Интелектуални услуги 9.2. Договор на дело MKD 15.799 02-153/1
2021-11-30 Александар Ивановски (фотограф) 9. Интелектуални услуги 9.2. Договор на дело MKD 202.381 02-197/1
2021-11-30 Жарко Спасовски (водител) 9. Интелектуални услуги 9.2. Договор на дело MKD 15.450 02-133/1
2021-11-30 Маре Башеска-Стојановска (толкувач) 9. Интелектуални услуги 9.2. Договор на дело MKD 18.000 0-28/1
2021-11-30 Дејан Лилиќ ( водител) 9. Интелектуални услуги 9.2. Договор на дело MKD 31.456 02-134/1
2021-11-30 Ивица Пениќ 9. Интелектуални услуги 9.2. Договор на дело MKD 43.260 02-200/1
2021-11-30 Веселинка Лаброска (лектор) 9. Интелектуални услуги 9.8. Платен данок на личен доход за извршени услуги MKD 476 02-154/1
2021-11-30 Влатко Симјановски (лектор) 9. Интелектуални услуги 9.8. Платен данок на личен доход за извршени услуги MKD 620 02-155/1
2021-11-30 Александар Јорданоски (лектор) 9. Интелектуални услуги 9.8. Платен данок на личен доход за извршени услуги MKD 1.507 02-136/1
2021-11-30 Јелена Жугиќ (водител) 9. Интелектуални услуги 9.8. Платен данок на личен доход за извршени услуги MKD 4.971 02-135/1
2021-11-30 Елизабета Арсоска (лектор) 9. Интелектуални услуги 9.8. Платен данок на личен доход за извршени услуги MKD 1.756 02-153/1
2021-11-30 Александар Ивановски (фотограф) 9. Интелектуални услуги 9.8. Платен данок на личен доход за извршени услуги MKD 22.487 02-197/1
2021-11-30 Жарко Спасовски (водител) 9. Интелектуални услуги 9.8. Платен данок на личен доход за извршени услуги MKD 1.717 02-133/1
2021-11-30 Маре Башеска-Стојановска (толкувач) 9. Интелектуални услуги 9.8. Платен данок на личен доход за извршени услуги MKD 2.000 0-28/1
2021-11-30 Дејан Лилиќ ( водител) 9. Интелектуални услуги 9.8. Платен данок на личен доход за извршени услуги MKD 3.495 02-134/1
2021-11-30 Ивица Пениќ 9. Интелектуални услуги 9.8. Платен данок на личен доход за извршени услуги MKD 4.807 02-200/1
2021-12-13 Книгоприма консалтинг 10. Сметководствени услуги 10.1. Сметководствени услуги MKD 21.877 1045
2021-10-22 11. Судски адвокатски и правни услуги 11.1. Судски такси MKD 480
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 21.594 016-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 21.594 017-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 37.020 018-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 21.594 019-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 21.594 020-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 21.594 021-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 37.020 022-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 21.594 023-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 21.594 024-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 21.594 025-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 21.594 026-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 21.594 027-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 37.020 028-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 21.594 029-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 21.594 030-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 21.594 031-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 21.594 032-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 37.020 033-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 21.594 034-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 37.020 035-2021
2021-10-15 Биг саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 21.594 036-2021
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 61
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 60
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 58
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 57
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 56
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 55
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 53
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 51
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 50
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 49
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 48
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 47
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 46
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 45
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 44
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 43
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 41
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 38
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 37
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 36.900 36
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 24.600 59
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 24.600 54
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 24.600 52
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 24.600 42
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 24.600 40
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 24.600 39
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 24.600 35
2021-10-15 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 89.790 34
2021-11-30 Моби саунд 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.2. Трошоци за изнајмување опрема MKD 72.570 82
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 123/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 124/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 125/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 126/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 127/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 128/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 117/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 116/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 115/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 114/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 113/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 111/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 110/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 109/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 108/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 107/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 106/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 104/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 103/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 101/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 100/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 097/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 096/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 095/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 094/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 13.393 091/2021
2021-10-15 Скендеровски 14. Расходи за одржување на предизборни собири 14.3. Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир MKD 35.000 089/2021
2021-09-30 15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања 15.1. Трошоци за изнајмување простор MKD 50
2021-09-30 15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања 15.1. Трошоци за изнајмување простор MKD 250
2021-09-30 15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања 15.1. Трошоци за изнајмување простор MKD 8.400
2021-09-30 15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања 15.1. Трошоци за изнајмување простор MKD 1.500
2021-09-30 15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања 15.1. Трошоци за изнајмување простор MKD 500
2021-09-30 15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања 15.1. Трошоци за изнајмување простор MKD 650
2021-10-06 15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања 15.1. Трошоци за изнајмување простор MKD 2.100
2021-10-13 15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања 15.1. Трошоци за изнајмување простор MKD 3.000
2021-10-27 15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања 15.1. Трошоци за изнајмување простор MKD 21.000
2021-10-27 15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања 15.1. Трошоци за изнајмување простор MKD 600
2021-11-30 15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања 15.1. Трошоци за изнајмување простор MKD 77.168 210101
2021-09-24 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 35 Извод бр,1
2021-09-30 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 270 Извод бр,2
2021-10-04 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 20 Извод бр,3
2021-10-04 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 1.100 Извод бр,3
2021-10-06 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 45 Извод бр,4
2021-10-07 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 35 Извод бр,5
2021-10-13 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 45 Извод бр,6
2021-10-14 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 35 Извод бр,7
2021-10-15 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 680 Извод бр,8
2021-10-21 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 35 Извод бр,9
2021-10-22 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 130 Извод бр,10
2021-10-26 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 35 Извод бр,11
2021-10-27 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 510 Извод бр,12
2021-11-02 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 100 Извод бр,13
2021-11-02 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 1.100 Извод бр,13
2021-11-09 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 35 Извод бр,14
2021-11-30 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 581 Извод бр,17
2021-12-02 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 50 Извод бр,18
2021-12-02 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 1.100 Извод бр,18
2021-12-13 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 440 Извод бр,20
2021-12-14 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 95 Извод бр,21
2021-12-22 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 2.555 Извод бр,22
2021-12-23 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 525 Извод бр,23
2021-12-24 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 290 Извод бр,24
2021-12-24 СТБ 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги 16.2. Надоместоци за банкарски услуги MKD 1.000 Извод бр,24
2021-12-14 ЈЗУ Здравствен дом Куманово 25. Други расходи 25.1. Други расходи MKD 5.000 1202-05/2021