16.10.2022

Јавен повик за прибирање понуди за печатење на членски книшки за потребите на ВМРО-ДПМНЕ

Јавен повик за прибирање понуди за печатење на членски книшки за потребите на ВМРО-ДПМНЕ
ВМРО-ДПМНЕ објавува јавен повик за набавка членски книшки со следните карактерискити:
–  Димензии 65мм х 90мм
–  Број на страни – 6
–  Тврда корица црвена боја, отисок со златна фолија
Понудата треба да се достави најдоцна во рок од 5 (пет) дена од датумот на објавувањето.
Документите со назнака/предмет на пораката: Јавен повик за прибирање понуди за печатење на членски книшки да се доставата во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ, на адреса: Плоштад ВМРО бр.1
Избраниот понудувач ќе биде известен дека неговата понуда е прифатена, во рок од најмногу 3 (три) работни дена од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.