29.03.2024

Одлука на ЦК и ИК на ВМРО-ДПМНЕ

Врз основа на одлука на ЦК и ИК на ВМРО-ДПМНЕ, објавува оглас за продажба на 7 (седум) патнички моторни возила со марка, тип и спецификации наведени во табелата која е прилог на огласот.Понудите да се достават најдоцна до 01.04.2024 година во архивата на ВМРО-ДПМНЕ до 14:00 часот.