ПАРТИСКИ ИСТРАЖУВАЧКО АНАЛИТИЧКИ ЦЕНТАР

Раководител
Стефан Андоновски

Заради изградба на платформа врз која треба да почива структуирана и квалификувана дебата за политичките процеси во државата, се формираше Партиско изражувачкиот аналитички центар „Љубиша Георгиевски“ на ВМРО-ДПМНЕ.

За да ја оствари својата основна законска надлежност во јакнење на капацитетите на Партијата и креирање политики засновани на навремени, непристрасни, објективни и точни анализи и истражувања, неговата работа функционално е поделена на оперативен и проектен дел.

ПИАЦ, за реализација на својата надлежност и подобрување на својата работа, соработува со истражувачки центри на други домашни и меѓународни политички партии и членува во сродни меѓународни организации и мрежи.

Контакт: [email protected]

Годишна програма