КОМИСИИ НА ВМРО-ДПМНЕ

Проф, д-р Иванка Василевска
Координатор на комисии
Гордана Димитриеска Кочоска
Претседател на комисија за надзор на финансиско-материјално работење
Игор Николов
Претседател на комисија за здравство
Марјан Ристески
Претседател на комисија за локална самоуправа
Цветан Трипуновски
Претседател на комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство
Мими Ѓоргоска Илиевска
Претседател на комисија за култура
Синиша Ивановски
Претседател на комисија за инфраструктура, урбанизам и транспорт
Орце Симов
Претседател на комисија за информатичко општество, телекомуникации и аудиовизуелни услуги
Даниела Симоновска
Претседател на комсиија за односи со невладини организации
Невенка Стаменковска
Претседател на комисија за администрација
Весна Јаневска
Претседател на комисија за образование

Слободан Блажевски
Претседател на комисија за туризам