Прес

СЈО е политички инструмент на Зоран Заев и СДСМ

Интегрален текст од прес конференција на Антонијо Милошоски, член на ИК на ВМРО-ДПМНЕ
Соопштенија

Честитка по повод празникот Богојавление - Водици

Честитка по повод празникот Богојавление - Водици, од Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски
Прес

СЈО целосно се делегитимираше и не постои натамошна причина за...

Интегрален текст од прес конференција на Трајко Вељаноски

Факти од нашата работа

23,4% невработеност

Невработеноста падна на историско најниски 23,4 отсто

90% повисоки пензии

За 10 години најниската пензија се зголеми за 90,32%

10 топ земји

Македонија во првите 10 држави во светот според Дуинг Бизнис

160K работни места

Отворени над 160.000 нови работни места од 2006 година

Колумни + интервјуа

ПРАВИМЕ МОДЕРНА ЕВРОПСКА ОПШТИНА

За тоа како тече развојот на Македонска Каменица, реализираните проекти и планови за оваа година, во интервју говори градоначалникот Дарко Митевски,...

Панов: Во 2016 година ги „засукавме ракавите“, продолжуваме и годинава

Кога правам резиме на сработеното, сигурен сум дека не само јас туку и сите во Општината, како и вработените во институциите под надлежност на...

Коневски најавува повеќе инфраструктурни проекти за општина Аеродром

Инфраструктурните проекти ја одбележаа 2016 година во општина Аеродром. Со исто темпо ќе се продолжи и во оваа година. За идните проекти и планови на...
Никола Груевски - Претседател на ВМРО-ДПМНЕ
Изјава

Сорос има и ли­чен ан­гаж­ман во соз­да­ва­ње­то на кри­за­та

Спо­ред ин­фор­ма­ци­и­те со кои рас­по­ла­гам, пок­рај кон­ти­ну­и­ра­но­то дејс­тву­ва­ње на СОРОС ин­сти­тут, ме­ди­у­ми­те што ги фи­нан­си­ра, НВО што ги фи­нан­си­ра, го­лем број ин­те­лек­ту­ал­ци, про­фе­со­ри, по­ли­тич­ки ана­ли­ти­ча­ри и но­ви­на­ри  што ги фи­нан­си­ра во Ма­ке­до­ни­ја, ка­ко и про­ек­тот со пла­те­ни­те лу­ѓе за про­тес­ти што са­ми­те се на­ре­коа ша­ре­на ре­во­лу­ци­ја, Џорџ Сорос има и по­ди­рек­тен ли­чен ан­гаж­ман во соз­да­ва­ње­то на кри­за­та во Ма­ке­до­ни­ја, чиј гла­вен столб беа об­ја­ве­ни­те кре­и­ра­ни ма­те­ри­ја­ли од те­ле­фон­ски раз­го­во­ри.

Фото + Видео