Лични податоци

Име и презиме: Христијан Мицкоски
Националност: Mакедонец
Дата на раѓање: 29.09.1977
Пол: Машки
Брачен статус: Оженет, татко на две деца.

Професионално искуство

2016  Претседател на управен одбор и Генерален Директор на АД ЕЛЕМ
2014  Вонреден Професор на Машински факултет, Скопје
2009 – 2014 Доцент на Машински факултет, Скопје
2004 – 2009 Асистент на Машински факултет, Скопје
2002 – 2004 Помлад асистент на Машински факултет, Скопје
2001 – 2002 Главен и одговорен проектант на термотехнички инсталаци

Образование

Доктор по технички науки-машинство
Машински факултет, Скопје, Македонија
тема: Управување на манипулациони роботи со примена на fuzzy логика

Магистар по машински науки
Машински факултет, Скопје, Македонија
тема: Оптимизациона синтеза на лостови механизми

Дополнителни активности

- Претседател на кадрова комисија на ВМРО-ДПМНЕ од 04.2017
- Дел од Републички изборен штаб на изборите 2011
- Дел од Републички изборен штаб ИЕ4 на изборите 2008, 2014, 2016
- Ко-претседател на комисијата за енергетика во период 2010-2012
- Член на конгрес 2003 кога за претседател е избран Никола Груевски и член на конгрес 2015