Честојнова образложи дека ако го погледнеме образложението на овој предлог закон односно што се предлага ќе видиме дека се работи за чист популизам. И дека е потребно голема доработка на овој предлог закон, бидејќи ваков каков што е чиста математичка манипулација и ништо повеќе.

-Поточно во постојниот закон стои дека од вкупниот број на стипендии 50% се за студенти од социјалните категории, 30% се за студенти кои постигнале особен успех во учењето и 20% се за студенти кои се запишани на студиски програми од научните подрачја на природно математичките, техничко технолошките, биотехничките или медицинските науки. Со новиот предлог закон ставот 10 се менува и истиот уредува дека вкупниот број на стипендии кои ги доделува МОН бројот на стипендии не се менува. Вкупниот број на стипендии останува и не се зголемува. 49% се за студенти од социјалните категории значи се крати од студентите од социјалните категории, појасни Честојнова.