47 милиони евра, топлификација во Битола, Могила и Новаци

Со изградбата на систем за  топлификација на битолам Могила и Новаци значително ќе се намали употребата на нафта и огревно дрво во домаќинствата, јавните објекти и индустријата и дополнително ќе се намали емисијата на штетни гасови кои се резултат на процесот на согорување, а со тоа во голема мера ќе се подобри квалитетот на воздухот во преспанското езеро.

Во грејната сезона 2018/2019 година очекуваме да ги добиеме првите корисници на топлинска енергија.

 

1 декември, 2016 - 17:00