Комисија за правни работи, политички систем и антикорупција

Комисија за финансии и монетарни прашања

Комисија за економија, инвестиции и туризам

Комисија за надворешни работи и евроатлански интеграции

Комисија за безбедност и одбрана

Комисија за здравство

Комисија за образование и наука

Комисија за животна средина

Комисија за енергетика

Комисија за труд, социјална политика, демографија и родови прашања

Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство

Комисија за инфраструктура, урбанизам и транспорт

Комисија за информатично општество, телекомуникации и аудиовизуелни услуги

Комисија за администрација

Комисија за локална самоуправа

Комисија за култура

Комисија за спорт

Комисија за односи со невладини организации

Комисија за стратегиско истражување и обсервација

Најгоре