Никола Тодоров

Член на извршниот комитет на ВМРО - ДПМНЕ

Никола Тодоров - Заменик на Претседателот на Владата и Министер за здравство

Лични податоци:
Име и презиме: 
Никола Тодоров
Националност: Mакедонец
Дата на раѓање: 07.01.1979
Пол: Машки

Брачен статус: Женет, татко на еден малолетен син

Работно искуство:

 • Септември 2002 приправник на истражен судија во Основен суд Скопје 1 Скопје
 • од април 2005 година-административен и технички референт, проект за градење на координиран одговор за борба против ХИВ/СИДА поддржан со грант од Глобалниот фонд за борба против ХИВ/СИДА, Туберкулоза и Маларија
 • Октомври 2006- октомври 2007, советник - заменик директор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ
 • Декември, 2006-Јули 2009, Неизвршен директор на АД ГТЦ-Скопје
 • Октомври 2007, Раководител на Центар за катастар на недвижности-Скопје
 • Септември 2008-Јули 2009, член на Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Водовод и канализација-Скопје
 • Јули 2009-Јули2011-Министер за образование и наука во Владата на Република Македонија
 • Јуни 2011-избран за пратеник во Собранието на Република Македонија на предвремените парламентарни избори 2011

Образование:

дата (од-до): 1998-2002
име на универзитетот: “Св.Кирил и Методиј” Скопје
име на факултетот: Правен факултет, Скопје
насока: Граѓанско право
тепен и стручен назив: Дипломиран правник и положен правосуден испит

дата (од-до): 1994-1997
име на училиштето за средно образование: ЕПУ “Васил Антевски Дрен”
вид на образование: Економско-правно училиште, правен смер

Лични вештини и способности
Вештини и способности  поткрепени со Сертификат за учество на летен интензивен семинар во организација на Европскиот универзитет од Бриж

Формални дипломи и сертификати 
Дипломи за постигања во областа на спортот

Мајчин јазик : Македонски

Други јазици
Англиски
читање: 
Одлично
пишувањe: Одлично 
комуникација: Одлично

Организациони способности
Способност за тимска работа, работа во мултикултурна средина, креативност, флексибилност и амбициозност, инвентивност, комуникативност, експедитивност.

Компјутерски вештини и способности
Microsoft Office, Windows 7, искусен корисник на интерент и активен во следењето на развојот и унапредувањата на информатичките технологии и платформи

Дополнителни активности

 • Основач и прв претседател на собранието на “Младина на Евро-Атланскиот Клуб на Македонија”  , невладина организација која е полноправна членка на Youth Atlantic Treaty Association
 • Учесник на научно усовршување и обука како член на првата македонска невладина делегација во седиштето на НАТО во Брисел (2001 год)
 • Носител и учесник во проект за едукација на средношколците за идеите и вредностите на Европската Унија и НАТО (2001 год.)
 • учество во работата на “Centre for International and Regional Studies and Cooperation”
 • обука од страна на Информативната Канцеларија на Советот на Европа во Скопје, во областа на проект менаџментот (2002 год.)
 • Учество во организациониот дел на заедничката конференцијата на Пактот за Стабилност и Советот на Европа во Охрид посветена на разликите и усогласувањата помеѓу народите и државите од Југоисточна Европа од областа на историјата како наука
 • активно учество во проектот”Universities  As  Sites  of  Citizenship”  како асистент програм менаџер на Проф.Др.Саво Цветановски (2001-02)
 • учесник на обука за Procurement and supply management, (PSM) организирана од Глобалниот фонд, Москва, март 2006

Хоби и интереси
литература, спортски манифестации, дигитална технологија