Нермин Теловска

Член на извршниот комитет на ВМРО - ДПМНЕ

 

Датум и место на раѓање: 16.08.1965 год. во Скопје

 

Образование

 • Магистерски студии на Факултетот за јавна администрација и политички науки, при Универзитетот на југоисточна Европа, програма: Компаративна јавна администрација на Европската Унија, Тетово, 2016                                                                       
 • Магистерски студии на Институтот за дефектолошки науки, насока логопедија, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2013
 • Европска клиничка специјализација за нарушувања на флуентноста на говорот, Универзитет Лезиус (European Clinical Specialization in Fluency Disorders, Lessius University, Antwerp), Антверпен, 2012
 • Студии по логопедија, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“,Скопје, 2009
 • Специјализација за психомоторна реедукација и релаксација, Институт за ментално здравје, Белград, 2008
 • Студии по дефектологија, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“,Скопје, 2000
 • Виша медицинска школа, Белград, 1993

Професионални позиции

 • Претседател на Одборот на логопеди, Сојуз на дефектолози на Македонија октомври, 2011 – сѐ уште

Работно искуство

 • Логопед, Завод за рехабилитација на слух, говор и глас–Скопје, 2002 – сѐ уште
 • Консултант и тренер на проекти за рана интервенција:
 • Симултано јакнење на општинските капацитети и учеството на граѓаните со цел поквалитетна соработка, во организација на Сојузот на дефектолози на Република Македонија, Скопје,2011
 • Континуирано следење на децата со посебни потреби, во организација на Сојузот на дефектолози на Република Македонија,Скопје, 2011
 • Подобрување на образовниот процес на децата со посебни потреби на  локално ниво, во организација на Сојузот на дефектолози, Гостивар, 2010

Професионални активности

 • Едукација за примена на верботонален метод во рехабилитацијата на лицата со говорно-јазични тешкотии, Скопје, 13-14 декември2016
 • Општ верботонален семинар, Скопје, 10-12 ноември 2016
 • Обука за работа со децата со пелтечење на возраст од 10 до 14 години и со нивните родители, во Центарот за деца со пелтечење Мајкл Палин (The Michael Palin Centre for Stammering Children),Лондон, 17-28 октомври 2016
 • Активно учество на VI Меѓународна научно-стручна конференција „Унапредување на квалитетот на животот на децата и младите“, организирана од Здружението за поддршка и креативен развој на деца и млади и од Едукациско-рехабилитацискиот факултет во Тузла, Охрид, 19–21 јуни 2015
 • Активно учество на Првиот Симпозиум за первазивни развојни нарушувања, организиран од Сојузот на дефектолози на Македонија и Здружението на педијатри на Македонија, Струга,15-17 мај 2014
 • Активно учество на Работилницата за управување со квалитет во граѓанските организации, организирана од Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“,Битола, 19–21 ноември 2014
 • Положени сите модули од Програмата за полагање на испитот за директор на јавна здравствена установа на Министерството за здравство, Скопје, декември 2012
 • Положен испитот од Програмата за едукација за јавни набавки на Бирото за јавни набавки, Скопје, 2012
 • Учество на Меѓународен научно-стручен собирна тема ,,Инклузивно образование – состојба и предизвици”, Струмица, 17-19 мај, 2012
 • Учество на првата Македонска конференцијаза Прадер Вили синдром (Prader-Willi Syndrom),Скопје, 24 ноември 2011
 • Активно учество на 5-тиот Конгрес на Здружението на педијатрите на Македонија со меѓународно учество, Охрид, 5–9 октомври 2011
 • Активно учество на 5-тиот Меѓународен собир „Специјална едукација и рехабилитација денес“,Златибор, 24–27септември 2011
 • Активно учество на Симпозиумот,,Рана интервенција и развојни пореметувања“, Охрид,19–21 мај 2011
 • Успешно завршена стручна обука во траење од шест недели од областа на Здравствен менаџмент на Медицинскиот факултет, Скопје, јули 2010
 • Студиски престој на одделот за говорни нарушувања, Порторож, 8–12 ноември 2010
 • Учество на семинар за развој на математички концепти и вештини кај деца со дискалкулија (Dyscalculia), Скопје, јуни 2009
 • Обука за терапевтска логопедска масажа,Софија, 28-31 мај 2009
 • Учество на Меѓународната конференција ,,60 Години воспитание, образование, рехабилитација и вработување на лицата со инвалидност во Република Македонија”, Битола, 27-29 мај, 2010
 • Стручен престој во Центарот за рехабилитација при Факултетот за едукација и рехабилитација, Загреб, 06 и 07 мај, 2009
 • Учествосонаучно-истражувачки труд на Деновите на дефектолозите на Србија, Златибор,18-21 јануари2009
 • Учество со научно-истражувачки труд од областа на логопедијата, на Меѓународната конференција"Улогата на дефектологот во институционалниот и вон институционалниот третман на децата со посебни потреби", организирана поповод 15 години од постоењето на Институтот за дефектологија, Скопје, октомври 2008 
 • Активно учество со предавање на онференцијата по повод 10 години постоење на Институтот за дефектологија во Скопје, Охрид, септември 2003
 • Стручен престој и семинар за процена на раниот говорен развој по методот на Барбара Цолингер и семинар за методата Такткинкакологопедски третман на артикулативни нарушувања на говорот, Бенцхајм, јули 2003 
 • Учество на семинари и обуки за дефектолози организирани од страна на ГТЗ проекти, 2002
 • Семинари за релаксација и дишење кои се применуваат во дефектолошката и во логопедската пракса

Јазици

 • Течен англиски и турски и основни познавања на француски и албанскијазик

Другиинтереси и активности

·         Јога; Таи Чи Чуан ; Активно учество на семинари по Ајурведа кај професорот Габриело Ферероод Италија, мај 2013

·         Семинар ,,Брзо читање” (Power Reading), Скопје, октомври 2011