Фатмир Имероски

Член на извршниот комитет на ВМРО - ДПМНЕ

 

 

 

Кратка биографија 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 25.3.1969 во с. Могорче, Дебар. Македонец муслиман. Дипломиран менаџер по економско управување, Факултет за економија и менаџмент, В.У.А.Р.Р. - Пловдив, Р. Бугарија.