Избори во Република Македонија

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број на пратеници во 1990 – 38

Број на пратеници во 1994 – 0

Број на пратеници во 1998 – 49

Број на пратеници во 2002 – 33

Број на пратеници во 2006 – 45

Број на пратеници во 2008 – 63

Број на пратеници во 2011 – 56

Број на пратеници во 2014 – 61

Број на пратеници во 2016 – 51

ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број на гласови во 1994 – 197.109

Број на гласови во 1999 – 582.808

Број на гласови во 2004 – 329.179

Број на гласови во 2009 – 453.616

Број на гласови во 2014 – 534.910

Број на гласови во 2019 – 377.446

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Освоени општини 1996 – 30

Освоени општини 2000 – 59

Освоени општини 2005 – 21

Освоени општини 2009 – 56

Освоени општини 2013 – 56

Освоени општини 2017 – 5

 

 

Најгоре