fbpx

Унија на жени

УЖ на ВМРО-ДПМНЕ работи според Деловник за работа на органите на Унијата на жени и Правилник за организациона поставеност на Унијата на жени.

Жаклина ПешевскаПретседател

М-р Емилија АнгеловаГенерален секретар

Јелена Жугиќ Претседател на Градскиот Комитет

Слаѓана МитовскаЧлен на ИК на УЖ

Павлинче Честојнова Член на ИК на УЖ

Виолета Ковачевиќ Член на ИK на УЖ

Бети Стаменковска Трајкоска Член на ИК на УЖ

М-р Милка ТримчевскаЧлен на ИК на УЖ

Даниела Јовчевска МихајловскаЧлен на ИК на УЖ

Анета Шандева ДоневскаЧлен на ИК на УЖ

Д-р Верче МицевскаЧлен на ИК на УЖ

Надица Танчева ТулиеваЧлен на ИК на УЖ

Весна НичеваЧлен на ИК на УЖ

Сузана Мурџева Член на ИК на УЖ

Даниела Христова Член на ИК на УЖ

Христина СмилевскаЧлен на ИК на УЖ

Ирена Стерјовска ЛоквенецЧлен на ИК на УЖ

Анита Гинова КаракутоваЧлен на ИК на УЖ

Ангелинка ПетковаЧлен на ИК на УЖ

Тања ДостиноваЧлен на ИК на УЖ

Лидија ПеткоскаЧлен на ИК на УЖ

Валентина Вељаноска Член на ИК на УЖ

Светлана Карапетрова Член на ИК на УЖ

Д-р Христина Серафимовска Член на ИК на УЖ

Елизабета Тодоровска Член на ИК на УЖ

Даница ЈовановаЧлен на ИК на УЖ

Весна Атанасовска МаневскаЧлен на ИК на УЖ

Катерина БожиновскаЧлен на ИК на УЖ

Поранешни претседатели

Претседатели на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ

Марија Јорданова ( 1997 - 2003 )

Силвана Бонева ( 2004 - 2007 )

Косана Мазнева ( 2007 - 2010 )

Даниела Караѓозова ( 2010 - 2012 )

Даниела Рангелова ( 2013 - 2018 )

Благица Ласовска ( 2018 - )