fbpx

Централен комитет

Централниот комитет е највисокиот одлучувачки орган на партијата помеѓу два конгреса
Мандатот на Централниот комитет трае 4 години

 

Членови на Централниот комитет се:

 • претседателот, потпретседателите и генералниот секретар на Партијата;
 • претседателот на Градскиот комитет-Скопје;
 • претседатели на општинските комитети;
 • именуваните членови од Извршниот комитет;
 • претседателот на Академијата за политика;
 • претседателот, секретарот и девет члена на Извршниот комитет на Унија на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ;
 • претседателот и секретарот на Унијата на ветераните на ВМРО-ДПМНЕ;
 • претседателот, секретарот и 5 члена на Извршниот Комитет на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ;
 • координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ во Собранието на Република Македонија; и
 • по еден претставник од задграничните комитети на ВМРО-ДПМНЕ за Европа, Америка, Канада и Австралија.

Во рамки на должностите и овластувањата на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ се:

 • Централниот комитет го утврдува предлог програма и Статут;
 • Централниот Комитет ги избира и разрешува потпретседатели, генерален секретар на партијата и членови на Извршниот комитет на партијата;
 • се грижи за реализирање на задачите утврдени на конгресот;
 • утврдува идејно-политички задачи;
 • го разгледува и усвојува извештајот на Извршниот комитет;
 • дава иницијативи за разгледување на определени прашања на Конгресот;
 • дава политички насоки за делување на комитетите;
 • врши верификација на мандатите на членовите на Централниот комитет;
 • одлучува за соработка и за заеднички настап со други политички партии;
 • утврдува кандидати за избор на пратеници;
 • го разгледува финансиското работење на партијата;
 • врши измена и доплонување на Статутот меѓу два конгреса;
 • на предлог на претседателот на партијата, формира организационен одбор и други тела за подготовка на Конгрес;
 • донесува Деловник за својата работа;
 • донесува Деловник за работа на општинските комитети и месните организации;
 • Потврдува Деловници за организациона поставеност и работа на органите на униите и асоцијациите на партијата;
 • донесува одлуки и други акти од својата надлежност; и
 • формира и други комисии и тела.
 • Централниот комитет работи на седници.
 • Седниците на Централниот комитет ги свикува претседателот на партијата.
 • Седниците се одржуваат по потреба, но најмалку еднаш на три месеци.Покана за седница се испраќа на сите членови на Централниот комитет, по правило, 10 дена пред денот на одржувањето на седницата.
 • По исклучок, во итни случаи, Претседателот може да свика седница на Централниот комитет во рок, покус од 5 дена, а дневниот ред да го предложи на самата седница.

 

 1. Христијан Мицкоски
 2. Игор Јанушев
 3. Владо Мисајловски
 4. Александар Николоски
 5. Драган Ѓурчевски
 6. Марија Андоновска
 7. Никола Мицевски
 8. Иван Иванов
 9. Ромео Тренов
 10. Гоце Ингилизов
 11. Никола Затуроски
 12. Никола Котески
 13. Гоце Димовски
 14. Тимчо Муцунски
 15. Влатко Ѓорчев
 16. Панче Тошковски
 17. Гордана Димитриеска Кочоска
 18. Синиша Стојановски
 19. Христина Рунчева Тасев
 20. Влатко Неделковски
 21. Марјан Ристески
 22. Зоран Љутков
 23. Тони Менкиновски
 24. Мишо Николов
 25. Дарко Лазаров
 26. Орце Симов
 27. Даниела Симоновска
 28. Невенка Стаменковска
 29. Весна Јаневска
 30. Елена Маркова
 31. Синиша Ивановски
 32. Даме Димитровски
 33. Лазар Јовевски
 34. Жарко Ристески
 35. Дејан Митевски
 36. Иван Живковски
 37. Јане Мицевски
 38. Кенан Абди
 39. Гане Петров
 40. Тони Јаревски
 41. Мартин Стојановски
 42. Ѓоко Велковски
 43. Дарко Костовски
 44. Зоран Бајовски
 45. Бобан Стефковски
 46. Бојан Стојаноски
 47. Бране Петрушевски
 48. Мирослав Славевски
 49. Ерџан Демир
 50. Никола Атанасов
 51. Трајан Цековски
 52. Горанчо Тодороски
 53. Димче Атанасовски
 54. Митко Костадиновски
 55. Миле Лефков
 56. Борчо Коцев
 57. Коста Маневски
 58. Марија Петрушевска
 59. Александар Ѓорѓиевски
 60. Далибор Ангелов
 61. Иван Јорданов
 62. Виктор Паунов
 63. Дејан Владев
 64. Бошко Цветковски
 65. Марјан Миленковски
 66. Ванче Спиров
 67. Анри Андоновски
 68. Даниел Павловски
 69. Игор Здравковски
 70. Киро Нацков
 71. Зоран Здравески
 72. Станко Манчевски
 73. Ацо Митев
 74. Александар Донев
 75. Тони Гражданлиев
 76. Живко Атанасов
 77. Николче Стоилков
 78. Дејан Бошков
 79. Кристијан Тодоров
 80. Ѓорѓи Граматиков
 81. Андон Сарамандов
 82. Златко Пенков
 83. Александар Галапчев
 84. Зоран Јованчев
 85. Тихомир Николов
 86. Петар Ристески
 87. Виктор Деспотовски
 88. Драган Саботковски
 89. Стевче Стевановски
 90. Иванчо Тошевски
 91. Дејан Змејкоски
 92. Јован Тозиевски
 93. Никола Зизов
 94. Сашо Донев
 95. Саше Силјановски
 96. Мирче Аџиоски
 97. Ѓорги Влајнкиноски
 98. Ѓорѓија Сајкоски
 99. Луме Адемоглу
 100. Никола Најдовски
 101. Шуаип Ракиповски
 102. Афет Авмедоски
 103. Лоран Страшевски
 104. Фуат Черкези
 105. Ангел Карапетров
 106. Јаминка Богдановска
 107. Стојан Тодоровски
 108. Димитар Костадиновски
 109. Али Шериф Синани
 110. Маријанчо Тодоровски
 111. Благица Ласовска
 112. Лилјана Затуровска
 113. Даниела Ј.Михајловска
 114. Елена Павлова
 115. Лилија Чолакова
 116. Христина Серафимовска
 117. Сузана Мурџева
 118. Слободанка Алексовска
 119. Нермин Теловска
 120. Лилјана Кузмановска
 121. Даниела Бошковска
 122. Сергеј Попов
 123. Мартин Андоновски
 124. Филип Ѓорѓиев
 125. Невена Величковска
 126. Горан Степановски
 127. Димитар Манчев
 128. Александар Андонов
 129. Изабела Апцева
 130. Марија Милошевска
 131. Благој Цонев
 132. Тамара Михајловска
 133. Александар Пандов
 134. Никола Мицевски
 135. Рамазан Мифтаровски
 136. Зоран Стојановски
 137. Валентин Ристески