fbpx

Петровец

БОРЧЕ МИТЕВСКИ
Градоначалник на општина Петровец
www.petrovec.gov.mk
| +389  2 2562 239

 

Кратка бографија

-Роден на 06.08.1961 година во Скопје

- Дипломиран економист по бизнис администрација – 2010 година –Еуро колеџ во Куманово

- Во 1998 година завршува четвртти степен во УСО Моша Пијаде во Скопје, а во 2010 дипломира на Еуро колеџ во Куманово  Бизнис администрација

- Од 1980 до 1993 година вработен во ЗЕМ промет Маркетинг Контрола

- Од 1993 до 2008 вработен во ЈПАУ Македонија –Аеродром Александар Велики како шеф на службата за физичко обезбедување

– Од 2009 до 2013 прв мандат како градоначалник на општина Петровец

- Од 2013  втор мандат градоначалник на општина Петровец

_ Од  2017 трет мандат