Централниот комитет е највисокиот одлучувачки орган на партијата помеѓу два конгреса

Мандатот на Централниот комитет трае 4 години

Членови на Централниот комитет се:
 • претседателот, потпретседателите и генералниот секретар на Партијата;
 • претседателот на Градскиот комитет-Скопје;
 • претседатели на општинските комитети;
 • именуваните членови од Извршниот комитет;
 • претседателот на Академијата за политика;
 • претседателот, секретарот и девет члена на Извршниот комитет на Унија на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ;
 • претседателот и секретарот на Унијата на ветераните на ВМРО-ДПМНЕ;
 • претседателот, секретарот и 5 члена на Извршниот Комитет на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ;
 • координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ во Собранието на Република Македонија; и
 • по еден претставник од задграничните комитети на ВМРО-ДПМНЕ за Европа, Америка, Канада и Австралија.
Во рамки на должностите и овластувањата на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ се:
 • Централниот комитет го утврдува предлог програма и Статут;
 • Централниот Комитет ги избира и разрешува потпретседатели, генерален секретар на партијата и членови на Извршниот комитет на партијата;
 • се грижи за реализирање на задачите утврдени на конгресот;
 • утврдува идејно-политички задачи;
 • го разгледува и усвојува извештајот на Извршниот комитет;
 • дава иницијативи за разгледување на определени прашања на Конгресот;
 • дава политички насоки за делување на комитетите;
 • врши верификација на мандатите на членовите на Централниот комитет;
 • одлучува за соработка и за заеднички настап со други политички партии;
 • утврдува кандидати за избор на пратеници;
 • го разгледува финансиското работење на партијата;
 • врши измена и доплонување на Статутот меѓу два конгреса;
 • на предлог на претседателот на партијата, формира организационен одбор и други тела за подготовка на Конгрес;
 • донесува Деловник за својата работа;
 • донесува Деловник за работа на општинските комитети и месните организации;
 • Потврдува Деловници за организациона поставеност и работа на органите на униите и асоцијациите на партијата;
 • донесува одлуки и други акти од својата надлежност; и
 • формира и други комисии и тела.
 • Централниот комитет работи на седници.
 • Седниците на Централниот комитет ги свикува претседателот на партијата.
 • Седниците се одржуваат по потреба, но најмалку еднаш на три месеци.Покана за седница се испраќа на сите членови на Централниот комитет, по правило, 10 дена пред денот на одржувањето на седницата.
 • По исклучок, во итни случаи, Претседателот може да свика седница на Централниот комитет во рок, покус од 5 дена, а дневниот ред да го предложи на самата седница.
Најгоре