Централен комитет

Централниот комитет е највисокиот одлучувачки орган на партијата помеѓу два конгреса
Мандатот на Централниот комитет трае 4 години
 
Членови на Централниот комитет се:
 • претседателот, потпретседателите и генералниот секретар на Партијата;
 • претседателот на Градскиот комитет-Скопје;
 • претседатели на општинските комитети;
 • именуваните членови од Извршниот комитет;
 • претседателот на Академијата за политика;
 • претседателот, секретарот и девет члена на Извршниот комитет на Унија на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ;
 • претседателот и секретарот на Унијата на ветераните на ВМРО-ДПМНЕ;
 • претседателот, секретарот и 5 члена на Извршниот Комитет на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ;
 • координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ во Собранието на Република Македонија; и
 • по еден претставник од задграничните комитети на ВМРО-ДПМНЕ за Европа, Америка, Канада и Австралија.
 
 
Во рамки на должностите и овластувањата на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ се:
 • Централниот комитет го утврдува предлог програма и Статут;
 • Централниот Комитет ги избира и разрешува потпретседатели, генерален секретар на партијата и членови на Извршниот комитет на партијата;
 • се грижи за реализирање на задачите утврдени на конгресот;
 • утврдува идејно-политички задачи;
 • го разгледува и усвојува извештајот на Извршниот комитет;
 • дава иницијативи за разгледување на определени прашања на Конгресот;
 • дава политички насоки за делување на комитетите;
 • врши верификација на мандатите на членовите на Централниот комитет;
 • одлучува за соработка и за заеднички настап со други политички партии;
 • утврдува кандидати за избор на пратеници;
 • го разгледува финансиското работење на партијата;
 • врши измена и доплонување на Статутот меѓу два конгреса;
 • на предлог на претседателот на партијата, формира организационен одбор и други тела за подготовка на Конгрес;
 • донесува Деловник за својата работа;
 • донесува Деловник за работа на општинските комитети и месните организации;
 • Потврдува Деловници за организациона поставеност и работа на органите на униите и асоцијациите на партијата;
 • донесува одлуки и други акти од својата надлежност; и
 • формира и други комисии и тела.
 • Централниот комитет работи на седници.
 • Седниците на Централниот комитет ги свикува претседателот на партијата.
 • Седниците се одржуваат по потреба, но најмалку еднаш на три месеци.Покана за седница се испраќа на сите членови на Централниот комитет, по правило, 10 дена пред денот на одржувањето на седницата.
 • По исклучок, во итни случаи, Претседателот може да свика седница на Централниот комитет во рок, покус од 5 дена, а дневниот ред да го предложи на самата седница.
 
 
ЧЛЕНОВИ НА ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА ВМРО-ДПМНЕ
 
Христијан МИЦКОСКИ,ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВМРО-ДПМНЕ
 
Игор ЈАНУШЕВ,ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
 
Александар НИКОЛОСКИ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
Владо МИСАЈЛОВСКИ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
 
 
ОК АЕРОДРОМ
Дејан Митевски - претседател
Марјанчо Тодоровски
Лазар Поповски
 
ОК БИТОЛА
Борче Димитровски – претседател
Лилјана Кузмановска
 
ОК БЕРОВО
Никола Атанасов – претседател
Миле Пачемски
 
ОК БОСИЛОВО
Тони Гражданлиев - претседател
 
ОК БОГДАНЦИ
Кристијан Тодоров -претседател
 
ОК БОГОВИЊЕ
Ерол Исмајлоски- претседател
 
ОК БРВЕНИЦА
Стојан Тодоровски - претседател
 
ОК БУТЕЛ
Дарко Костовски- претседател
 
ОК ВЕЛЕС
Александар Колев – претседател
Ѓорѓи Коџобашиев
 
ОК ВИНИЦА
Мартин Павлов – претседател
Магдалена Манаскова
 
ОК ВАЛАНДОВО
Митко Занов- претседател
 
ОК ВАСИЛЕВО
Боби Величковски -претседател
 
ОК ВЕВЧАНИ
Ѓорги Влајкиноски - претседател
 
ОК ГАЗИ БАБА
Тони Бојковски - претседател
Милан Андоновски
 
ОК ГОСТИВАР
Лоран Страшески- претседател
Дафина Стојаноска
 
ОК ГЕВГЕЛИЈА
Андон Сарамандов - претседател
 
ОК ГРАДСКО
Ванчо Цветков-претседател
 
ОК ДЕБАР
Афет Авмедоски - претседател
Армен Незири
 
ОК ДЕБАРЦА
Илија Дуклевски - претседател
 
ОК ДЕЛЧЕВО
Драган Христов – претседател
 
ОК ДЕМИРХИСАР
Пецо Бошковски – претседател
 
ОК ДЕМИР КАПИЈА
Александар Галапчев – претседател
 
ОК ДОЈРАН
Ѓорги Граматиков - претседател
 
ОК ДОЛНЕНИ
Пецо Вајгалески –претседател
 
ОК ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Методија Наковски – претседател
Васе Доневски
Владо Мисајловски
 
ОК ЗЕЛЕНИКОВО
Гоце Груевски –претседател
 
ОК ЗРНОВЦИ
Борчо Коцев- претседател
 
ОК ИЛИНДЕН
Александар Ѓорѓиевски –претседател
 
ОК ЈЕГУНОВЦЕ
Ангеле Јовановски - претседател
 
ОК КАВАДАРЦИ
Зоран Јованчев - претседател
 
ОК КАРБИНЦИ
Николче Богдански – претседател
 
ОК КАРПОШ
Тони Јаревски – претседател
Борис Аговски
 
ОК КИСЕЛА ВОДА
Орце Ѓорѓиевски–претседател
 
ОК КИЧЕВО
Ѓорѓија Сајкоски– претседател
Илија Китановски
Влатко Стојкоски
 
ОК КУМАНОВО
Драган Петковски - претседател
Зоран Ѓеорѓиевски
Звонко Богдан
 
ОК КОЧАНИ
Лазо Митев – претседател
Бети Кузмановска
 
ОК КОНЧЕ
Ацо Митов – претседател
 
ОК КРИВА ПАЛАНКА
Игор Тодоровски – претседател
Слаѓана Митовска
 
ОК КРАТОВО
Горан Ристовски – претседател
Марјанчо Колевски
 
ОК КРУШЕВО
Нико Чоневски– претседател
 
ОК КРИВОГАШТАНИ
Александар Богданоски – претседател
 
ОК ЛОЗОВО
Костадин Штериов – претседател
 
ОК МАКЕДОНСКИ БРОД
Жарко Ристевски – претседател
 
ОК МАВРОВО РОСТУШЕ
Фуад Черкези – претседател
 
ОК МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
Драган Костовски – претседател
 
ОК МОГИЛА
Оливер Ристевски –претседател
 
ОК НЕГОТИНО
Златко Пенков – претседател
 
ОК НОВО СЕЛО
Николче Стоилков – претседател
 
ОК НОВАЦИ
Стефче Стевановски – претседател
 
ОК ОХРИД
Кирил Пецаков– претседател
Цветко Грозданов
Атанаско Михаилов
 
ОК ЧЕШИНОВО –ОБЛЕШЕВО
Далибор Ангелов – претседател
 
ОК ПЕТРОВЕЦ
Игор Петровски – претседател
 
ОК ПРИЛЕП
Петар Ристески – претседател
Анастасија Илиевска
Марјан Ристески
 
ОК ПРОБИШТИП
Влатко Јордановски– претседател
 
ОК ПЕХЧЕВО
Ванчо Апостоловски – претседател
 
ОК ПЛАСНИЦА
Луме Адемоглу – претседател
 
ОК РАНКОВЦЕ
Роберт Симоновски – претседател
 
ОК РЕСЕН
Јован Тозиевски – претседател
 
ОК РАДОВИШ
Игор Чапов – претседател
 
ОК РОСОМАН
Јованчо Јошев - претседател
 
ОК САРАЈ
Зоран Бошковски- претседател
 
ОК СВЕТИ НИКОЛЕ
Александар Арсов - претседател
 
ОК СТРУГА
Дејан Пауноски – претседател
 
OК СТРУМИЦА
Александар Донев – претседател
Марјан Бајрактаров
 
ОК СТУДЕНИЧАНИ
Кенан Абди - претседател
 
ОК СОПИШТЕ
Јане Мицевски – претседател
 
ОК СТАРО НАГОРИЧАНЕ
Мирослав Славковски – претседател
 
ОК ТЕАРЦЕ
Јасминка Богдановска - претседател
 
ОК ТЕТОВО
Александар Велјановски - претседател
Светлана Карапетрова
Бранислав Светозаревиќ
 
ОК ЦЕНТАР
Сашо Стефаноски– ВД претседател
Михајло Маневски
Кирил Божиновски
 
ОКЦЕНТАРЖУПА
Шуаип Ракиповски – претседател
 
ОК ЧАИР
Ѓоко Велковски – претседател
Ристо Новачески
 
ОК ЧАШКА
Зоран Здравевски – претседател
 
ОК ЧУЧЕР САНДЕВО
Зоран Бајовски - претседател
 
ОК ШТИП
Иван Јорданов - претседател
Валентина Варадинова Везенкова
Никола Мицевски
 
ОК ШУТО ОРИЗАРИ
Ерџан Демир - претседател
 
УНИЈА НА ЖЕНИ
Даниела Рангелова – претседател
Јелена Жугиќ
Лилјана Кузмановска
Лилјана Затуроска
Елвира Ејупи
Валентина Велјаноска
Емилија Александрова
Емилија Трајковска
Марија Андоновска
Слободанка Алексовска
Анастасија Илиеска
 
УНИЈА НА МЛАДИ СИЛИ
Владимир Нелоски –претседател
БојанСтојаноски
Јован Јаулески
Марија Гудеска Митреска
Владимир Атанасов
Ѓорги Крстевски
Тамара Качулска
Владо Бошњаковски
Коче Гаврилов
Лука Кржаловски
Димче Арсовски
 
 
ГРАДСКИ КОМИТЕТ – СКОПЈЕ
Марјанчо Тодоровски
 
Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ
Драган Данев
 
Претседател на Академијата за политика
---
 
Задгранични комитети на ВМРО-ДПМНЕ
Европа Рамазан Мифтаровски
Северна Америка Зоран Стојановски
Австралија Валентин Ристески