Соопштенија

Партијата ќе се спротивстави на донесувањето на ваков катастрофален...

Соопштение до јавноста од одржаната седница на ИК на ВМРО-ДПМНЕ
Актуелно

Сериозна владина поддршка за самовработување на лицата со...

  Самовработување на лицата со попреченост е една од мерките, која е дел од Оперативниот план за вработување за 2017...
Прес

Покрај сите опструкции од страна на СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи...

Интегрален текст од прес конференција на Бојан Стојаноски
Прес

Целта на сите лаги и изборни криминали на Зоран Заев е да се...

Интегрален текст од прес конференција на Зоран Илиоски

Факти од нашата работа

23,4% невработеност

Невработеноста падна на историско најниски 23,4 отсто

90% повисоки пензии

За 10 години најниската пензија се зголеми за 90,32%

10 топ земји

Македонија во првите 10 држави во светот според Дуинг Бизнис

160K работни места

Отворени над 160.000 нови работни места од 2006 година

Колумни + интервјуа

Странски инвеститори бараат парцела повеќе за нов бизнис во индустириските зони

Сметам дека за 5 години бројката на вработени луѓе во ТИРЗ "Прилеп"  би достигнала над 5.000 вработувања, што ќе биде од особена важност не само...

Се водиме од една идеја - СЦ „Борис Трајковски“ да стане најсовремен спортски центар во регионот

Во „Борис Трајковски“ лани се одржаа 66 официјални натпревари, две европски и едно светско првенство, 16 концертни манифестации, 4 политички настани...

Никола Груевски - Претседател на ВМРО-ДПМНЕ
Изјава

Сорос има и ли­чен ан­гаж­ман во соз­да­ва­ње­то на кри­за­та

Спо­ред ин­фор­ма­ци­и­те со кои рас­по­ла­гам, пок­рај кон­ти­ну­и­ра­но­то дејс­тву­ва­ње на СОРОС ин­сти­тут, ме­ди­у­ми­те што ги фи­нан­си­ра, НВО што ги фи­нан­си­ра, го­лем број ин­те­лек­ту­ал­ци, про­фе­со­ри, по­ли­тич­ки ана­ли­ти­ча­ри и но­ви­на­ри  што ги фи­нан­си­ра во Ма­ке­до­ни­ја, ка­ко и про­ек­тот со пла­те­ни­те лу­ѓе за про­тес­ти што са­ми­те се на­ре­коа ша­ре­на ре­во­лу­ци­ја, Џорџ Сорос има и по­ди­рек­тен ли­чен ан­гаж­ман во соз­да­ва­ње­то на кри­за­та во Ма­ке­до­ни­ја, чиј гла­вен столб беа об­ја­ве­ни­те кре­и­ра­ни ма­те­ри­ја­ли од те­ле­фон­ски раз­го­во­ри.

Фото + Видео