fbpx

Централен комитет

Централниот комитет е највисокиот одлучувачки орган на партијата помеѓу два конгреса
Мандатот на Централниот комитет трае 4 години

 

Членови на Централниот комитет се:

 • претседателот, потпретседателите и генералниот секретар на Партијата;
 • претседателот на Градскиот комитет-Скопје;
 • претседатели на општинските комитети;
 • именуваните членови од Извршниот комитет;
 • претседателот на Академијата за политика;
 • претседателот, секретарот и девет члена на Извршниот комитет на Унија на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ;
 • претседателот и секретарот на Унијата на ветераните на ВМРО-ДПМНЕ;
 • претседателот, секретарот и 5 члена на Извршниот Комитет на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ;
 • координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ во Собранието на Република Македонија; и
 • по еден претставник од задграничните комитети на ВМРО-ДПМНЕ за Европа, Америка, Канада и Австралија.

Во рамки на должностите и овластувањата на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ се:

 • Централниот комитет го утврдува предлог програма и Статут;
 • Централниот Комитет ги избира и разрешува потпретседатели, генерален секретар на партијата и членови на Извршниот комитет на партијата;
 • се грижи за реализирање на задачите утврдени на конгресот;
 • утврдува идејно-политички задачи;
 • го разгледува и усвојува извештајот на Извршниот комитет;
 • дава иницијативи за разгледување на определени прашања на Конгресот;
 • дава политички насоки за делување на комитетите;
 • врши верификација на мандатите на членовите на Централниот комитет;
 • одлучува за соработка и за заеднички настап со други политички партии;
 • утврдува кандидати за избор на пратеници;
 • го разгледува финансиското работење на партијата;
 • врши измена и доплонување на Статутот меѓу два конгреса;
 • на предлог на претседателот на партијата, формира организационен одбор и други тела за подготовка на Конгрес;
 • донесува Деловник за својата работа;
 • донесува Деловник за работа на општинските комитети и месните организации;
 • Потврдува Деловници за организациона поставеност и работа на органите на униите и асоцијациите на партијата;
 • донесува одлуки и други акти од својата надлежност; и
 • формира и други комисии и тела.
 • Централниот комитет работи на седници.
 • Седниците на Централниот комитет ги свикува претседателот на партијата.
 • Седниците се одржуваат по потреба, но најмалку еднаш на три месеци.Покана за седница се испраќа на сите членови на Централниот комитет, по правило, 10 дена пред денот на одржувањето на седницата.
 • По исклучок, во итни случаи, Претседателот може да свика седница на Централниот комитет во рок, покус од 5 дена, а дневниот ред да го предложи на самата седница.

 

 1.  Христијан Мицкоски
 2. Игор Јанушев
 3. Владо Мисајловски
 4. Александар Николоски
 5. Марјанчо Тодоровски
 6. Дејан Митевски
 7. Иванчо Тошевски
 8. Никола Атанасов
 9. Тони Гражданлиев
 10. Кристијан Тодоров
 11. Али Шериф Синани
 12. Стојан Тодоровски
 13. Дарко Костовски
 14. Игор Здравковски
 15. Митко Костадиновски
 16. Дејан Бошков
 17. Живко Атанасов
 18. Ѓорѓи Влајкиноски
 19. Бобан Стефковски
 20. Лоран Страшевски 
 21. Андон Сарамандов 
 22. Киро Нацков 
 23. Афет Авмедоски
 24. Саше Силјаноски
 25. Горанчо Тодороски
 26. Никола Најдовски
 27. Александар Галапчев
 28. Ѓорги Граматиков 
 29. Дејан Змејкоски
 30. Бојан Стојаноски 
 31. Коста Маневски
 32. Борчо Коцев
 33. Александар Ѓорѓиевски
 34. Димитар Костадиновски
 35. Зоран Јованчев   
 36. Виктор Паунов
 37. Тони Јаревски 
 38. Иван Живковски
 39. Ѓорѓија Сајкоски
 40. Бране Петрушевски
 41. Миле Лефков    
 42. Ацо Митов
 43. Анри Андоновски
 44. Ванче Спиров
 45. Никола Зизов
 46. Виктор Деспотовски
 47. Бошко Цветковски
 48. Жарко Ристевски
 49. Фуад Черкези     
 50. Диме Атанасовски
 51. Оливер Ристевски   
 52. Златко Пенков
 53. Николче Стоилков
 54. Стевче Стевановски
 55. Сашо Донев
 56. Далибор Ангелов
 57. Марија Петрушевска
 58. Петар Ристески
 59. Марјан Миленковски
 60. Трајан Цековски
 61. Луме Адемоглу
 62. Даниел Павловски
 63. Јован Тозиевски
 64. Станко Манчевски
 65. Тихомир Николов
 66. Мартин Стојановски
 67. Дејан Владев
 68. Мирче Аџиевски
 69. Александар Донев
 70. Кенан Абди
 71. Јане Мицевски  
 72. Мирослав Славковски
 73. Јасминка Богдановска
 74. Ангел Карапетров
 75. Гане Петров
 76. Шуаип Ракиповски 
 77. Ѓоко Велковски
 78. Зоран Здравевски
 79. Зоран Бајовски
 80. Иван Јорданов
 81. Ерџан Демир
 82. Цветко Грозданов
 83. Атанаско Михаилов
 84. Марјан Ристески
 85. Ивица Томовски
 86. Марјан Бајрактаров
 87. Светлана Карапетрова
 88. Бранислав Светозаревиќ
 89. Гордана Кочоска Димитриевска
 90. Михајло Маневски
 91. Диме Спасов
 92. Влатко Стојкоски
 93. Панче Тошковски
 94. Валентина Варадинова Везенкова
 95. Јохан Тарчуловски
 96. Зоран Коцевски
 97. Иван Соколов
 98. Зоран Коњановски
 99. Орце Тодоровски
 100. Слободан Ивановски4
 101. Сребре Марковски
 102. Марјанчо Паневски
 103. Анастасија Илиеска
 104. Влатко Лакордов
 105. Влатко Пејовски
 106. Марјан Стефановски
 107. Сашо Стефаноски
 108. Благоја Ташаминов
 109. Мирко Ивановски
 110. Јован Јаулески
 111. Горјан Донев
 112. Петар Миовски
 113. Сергеј Попов
 114. Невена Величковска
 115. Филип Ѓорѓиев
 116. Владимир Ристов
 117. Влатко Стојаноски
 118. Марија Милошевска
 119. Моника Делева
 120. Искра Крстевска
 121. Благица Ласовска
 122. Лилјана Затуроска
 123. Јелена Жугиќ
 124. Весна Пемова
 125. Валентина Велјаноска
 126. Марина Кавракова
 127. Снежана Трпевска
 128. Елена Зарковска
 129. Јованка Точко
 130. Оливера Арсов
 131. Никола Мицевски
 132. Рамазан Мифтаровски
 133. Зоран Стојановски
 134. Валентин Ристески